שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 14/04/06 22:25
חוק התובענות הציבוריות נכנס לתוקפו

תמצית ממאמר באתר גלובס, ראו קישור למטה
גם אם הכנסת הקודמת עשתה דבר אחד חיובי, כמו חוק התובענות הייצוגיות, דיינו.
החוק מאפשר לנפגע ממעשה או מחדל של גוף עיסקי ואף גם גוף של המדינה ורשויותיה לתבוע בשם הנפגע וגם בשמם של כל הניזוקים הנוספים. החוק החדש מונה בין העילות שבגינן ניתן להגיש תובענות ייצוגיות גם תביעה בקשר למפגע סביבתי, נגד מי שגורם או עומד לגרום למפגע סביבתי. נקבעו בחוק גם הוראות מיוחדות לתובענות ייצוגיות כנגד המדינה ורשויותיה! למשל, הגשת תביעה להשבת סכומים שרשות הטבע והגנים גבתה כאגרה שלא כדין, וכו'...
בנוסף, תוקם "קרן למימון תובענות ייצוגיות". הקרן תסייע לתובעים מייצגים לממן בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן. תקציב הקרן ייקבע בחוק התקציב השנתי, במסגרת תקציב משרד המשפטים!
הפלא ופלא:

http://www.globes.co.il/serve/globes/docview.asp?did=1000081619

מחבר: xaim פורסם: 30/04/06 11:06
תובענה יצוגית כנגד המדינה

תובענה לדוגמה:
http://web.bizportal.co.il/bizportalnew/biznews02.shtml?mid=115295
Idea