שמירת טבע Hug Elad - חוג אלעד

מחבר: xaim פורסם: 12/07/04 23:57
עוד על הישוב מיכל ועל מנכ"ל הרשעות גם...

קראו בבקשה את שני המכתבים:
http://www.ios.org.il/site/newsPage.asp?id=565

מחבר: xaim פורסם: 12/07/04 23:59
להציל את שמורת האירוסים בגלבוע

עוד לא מאוחר. החלטה סופית לאשור הקמת הישוב טרם נפלה:
http://www.ios.org.il/site/newsPage.asp?id=559

מחבר: xaim פורסם: 31/08/04 16:47
עדכון על ההערכות לביטול התכנית להקמת הישוב בשמורה בגלבוע

החברה להגנת הטבע אכן עוסקת בכך, בניגוד לטענות שנשמעו מפי חברי החוג:
Idea
http://www.ecowave.org.il/alaperek_hai_michal.htm

מחבר: xaim פורסם: 13/03/05 23:34
מפה של מיקום הישוב המוצע

ראו במכתב השני, הישוב באמצע שמורת טבע!

מחבר: עמית 171 פורסם: 14/03/05 17:49
לא מדוייק

כדאי להכיר קצת את ההגדרות התכנוניות השונות בנושא.
קיימת תוכנית מתאר ארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים, תמ"א 8. תוכנית זו קובעת גבולות כלליים לשמורות ולגנים, ועבורן הוכנו גם תוכניות מפורטות ומדוייקות יותר.
הר יצפור מסומן כשמורת טבע בתמ"א 8. הוא לא נכלל בשמורת הגלבוע המוכרזת, בה לא נוגעים, וגם לא נכלל בשמורת גלבוע מזרחי הנמצאת זמן רב בתהליכי הכרזה ואושרה בוועדות התכנון כחלק מעיסקת מיכל (אפשר לראות זאת בכל המהדורות של מפת סמ"ש הגליל התחתון - למרות שבתמ"א השטח מיועד לשמורה, רט"ג ולפניה רשות השמורות, לא דאגו לכלול את השטח בתכנון המפורט להרחבת שמורת הגלבוע - שמורת גלבוע מזרחי).

זה אינו מפחית מחומרת התוכניות להקמת היישוב באזור נוף וטבע ייחודי, אך חשוב לדייק בדברים.

מחבר: xaim פורסם: 14/03/05 19:37
תודה, אכן הדיוק חשוב

תודה עמית.בשבילי היה מספיק שהר יצפור מסומן כשמורת טבע בתמ"א 8 גם אם לא הכינו עבורו תכנית מפורטת, מסתבר שלמוסדות התכנון זה לא. לא צריך הרבה כדי לשכנע אותם להקים ישוב "אקולוגי" הם כל כך מאותגרי סביבה...
שלחתי לאיל את הכתבה של עזריה אלון, שמחת ההתישבות או בכיה לדורות ואני מקווה שהוא יצליח לפרסם אותה באתר.

מחבר: xaim פורסם: 5/02/06 15:50
דיון מחודש ברט"ג בקשר לישוב מיכל

לאור ממצאי סקר המעיד על ריכוזי אירוסים במקום המיועד לישוב הוחלט להעלות מחדש את הנושא לדיון במליאת הרשות. בדיון תמכו מרבית החברים בשינוי עמדת הרשות.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3210092,00.html

מחבר: שרון הבר פורסם: 6/02/06 15:26
המלצה בלבד

צר וכואב על כל שטח טבעי שנהרס לאיזו מטרה שתהיה, בין אם זה לפי התוכניות של הפקידות או לא. בין אם זה "חוקי" או לא.
לפחות אילו היו שומרי חוק. שלפי החוק היבש שטח מסוים אמור להיות שמורה, כלומר שלא יפגעו בו. אבל מה לעשות שברפובליקת בננות זו החוק הוא המלצה בלבד...

מחבר: איתי הדרי פורסם: 6/02/06 22:23
משמר הגלבוע - דיווח מאת יואב שגיא

מעודכןלקראת ט"ו בשבט תשס"ו

לחובבי הטבע, למדענים ולכל חובבי הגלבוע שלום וברכה,

חדשות טובות: סקר האיריסים שערכה חטיבת המדע של רשות הטבע והגנים אושש את טיעונינו בדבר חשיבות השמורה. בסקר נמצאו 654 גושים ו-2433 (!) פרחים של איריס הגלבוע בתחום המתוכנן לישוב מיכל.
(ציטוטים מהסקר – " הסקר המדויק יותר באזור הישוב המתוכנן "מיכל" הראה שבשטח הישוב, נספרו וסומנו 645 גושים ובהם 2433 פרחים. מספר רב של פרחים התגלה בשטח הצפוני של הישוב המיועד לבינוי." ... "סקירה מדויקת יותר בעזרת G.P.S מדויק נערכה כאמור בחלק מהשטח המיועד לבינוי של הישוב "מיכל" הראתה שהוא עשיר באירוס הגלבוע הן באופן מוחלט והן בהשוואה לשטחים סמוכים אחרים שנסקרו בסקר זה (מפות 6, 7). תוצאות הסקר מוכיחות, כי הקמת הישוב מיכל עלולה עדיין גם לאחר מספר שינויים שנערכו עד כה בפריסת הבינוי, לפגוע באופן משמעותי בריכוז גדול של אירוס הגלבוע באזור בעיקר בשטח הצפוני של הישוב.")
על בסיס הסקר, שהבהיר כי טעוני הנהלת רשות הטבע והגנים בפני מוסדות שמירת הטבע ומוסדות התכנון אינם משקפים את המציאות ואת צורכי שמירת הטבע, נתקבלה דרישתנו להצגת נתוני הסקר ולקיום דיון חוזר במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע. הדיון החוזר התקיים ב-8/12/05 ובסיומו היה רוב מכריע להתנגדות להקמת הישוב ולגריעת שטחו משמורת הטבע. עם סיום הדיון נענתה המועצה לבקשת אורי אור, היו"ר החדש של מליאת רשות הטבע והגנים, לקיים דיון חוזר גם במליאת רט"ג לפני ההצבעה במועצת גנים.
ב 31/1/06 זומנה מליאת רט"ג לדיון חוזר בעמדתה בנושא ולאחר מאמצי שכנוע ודיון סוער ורווי מתחים, החליטה המליאה, שהיא הגוף הקובע ברשות, ברוב קולות לשנות את עמדתה הקודמת של הרשות שתמכה בעמדת המנכ"ל, ולהתנגד להקמת הישוב ולגריעת שטחים משמורת הטבע.
ב 9/2/06 תתכנס שוב מועצת גנים ושמורות להצביע על עמדתה ולאור החלטת מליאת רט"ג סביר שהתנגדותה להקמת הישוב תתחזק עוד יותר.

ואולם בזאת טרם הגיעה הפרשה אל סיומה ה"מאושר" (Happy Ending).
בימים אלה החלה חוקרת תכניות מטעם המועצה הארצית לתכנון ולבניה להיפגש עם כל המתנגדים להקמת הישוב בשמורה כדי לשמוע את נימוקי ההתנגדות שלהם. מהלך זה הינו רב חשיבות, שכן הממצאים וההמלצות של החוקרת יוצגו למועצה הארצית לתכנון ולבניה שהיא הפוסקת האחרונה בתכנית.

כל המאות שהגישו התנגדות כחוק זומנו לפגישה עם החוקרת ובנוסף לכך יוצגו לה גם העצומות עליהן חתמו רבבות.
ההתנגדויות נשמעות במתכונת של שימוע ציבורי וכל מי שהגיש התנגדות יכול להשתתף בכל המפגשים. המפגשים יתקיימו במועדים הבאים: 14/2/06 ו- 2/3/06 ב 9.30–16.00 במשרד הפנים בנצרת נוכחותכם חשובה. אנא עשו מאמצים להגיע.

תוכניתנו המתממשת הייתה להגיע לדיון המסכם במועצה הארצית לתכנון ולבניה מצוידים בגיבוי רחב ככל האפשר. הישגינו עד עתה משביעים רצון: רבבות חותמים על עצומה לשמירת השמורה, מאות התנגדויות רשמיות, עצומה מרשימה של למעלה ממאה מדעני טבע ושמירת טבע, התנגדויות של אנשי ביטחון והתיישבות מהשורה הראשונה, שינוי העמדה הבעייתית של רשות הטבע והגנים, חיזוק ההתנגדות של מועצת גנים ושמורות. כל אלה מחזקים את הסיכויים שנצליח לשכנע גם את המועצה הארצית להסיר את רוע הגזרה ולבטל את התכנית המזיקה והמיותרת.

בחודש מרץ הקרוב שוב יאמרו האיריסים את דברם ברוב תפארת. בואו ליהנות מזיו פריחתם ולחזק עוד יותר את הצורך לשמור עליהם. גם השנה נקיים תחנות הסברה בגלבוע ונזדקק למתנדבים – אנא הירשמו! (כתובתנו בתחתית העמוד).

הפרשה עוד לא נסתיימה, אך המאבק כבר תרם תרומה של ממש לשמירת הטבע. בואו כולכם על הברכה על חלקכם והבה נמשיך כולנו לעמוד על משמר הגלבוע עד לסיומה המוצלח! (שפעם אחת תדמה גם המציאות אצלנו לסרט הוליוודי – לא מגיע לנו?!)


בברכת אסור לבנות על פרחי הבר
יואב שגיא

כתובתנו: edna@spni.org.il 03-6388700

מחבר: xaim פורסם: 13/02/06 19:23
מדען הרשות התפטר במחאה

המדען הראשי של רשות הטבע והגנים, הפרופ' אלי זמסקי, הודיע בשבוע שעבר על התפטרותו. זמסקי האשים את מנכ"ל הרשות, אלי אמיתי, בהזנחת שמירת הטבע לטובת פיתוח ובנייה בשמורות כדי להגדיל את ההכנסות:

http://news.walla.co.il/?w=/5/854164

מחבר: עמית 171 פורסם: 13/02/06 20:02
מיכל

מחר - 14.2 - מקיימת הוועדה המחוזית צפון דיונים בהתנגדויות לתוכנית.

מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע החליטה בשבוע שעבר להתנגד לתוכנית, בהמשך להחלטתה של מליאת רט"ג מ- 31.1. לכך עשוייה להיות השפעה על החלטת הוועדה המחוזית האם לאשר את התוכנית או לדחותה.